KONKURS za izbor i imenovanje direktora JUSZZKS – rok za prijavu istekao

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Opis pozicije direktora:

Direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo obavlja slijedeće poslove:

 • Organizuje i rukovodi radom Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i predstavlja Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo prema trećim licima, odgovoran je za zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo fomirana;
 • Predlaže Upravnom odboru akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka;
 • Predlaže Upravnom odboru plan rada i razvoja;
 • Izvršava odluke Upravnog odbora;
 • Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa;
 • Podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju;
 • Naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana;
 • Zaključuje ugovore o stvaranju i preuzimanju obaveza za Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, a na osnovu odluka Upravnog odbora;
 • Stara se o javnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo;
 • Organizuje i sprovodi određene mjere za ONS;
 • Osniva komisije i druga radna tijela obavljanja poslova i donosi odluke o naknadama za rad komisija;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Direktor se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine.

Za direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. c) da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor (240 ECTS bodova), društvenog smjera,
 4. d) da ima najmanje pet godina radnog staža,
 5. e) da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora,
 6. f) da nije osuđivan za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
 7. g) da ponudi program rada Službe za zapošljavanje za period na koji se imenuje,
 8. h) da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo,
 9. i) direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo ne može biti predsjednik ili član upravnog odbora ili predsjednik ili član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini.

Kandidat je dužan uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uvjeta traženih konkursom, i to:

– Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove ( ne starije od 6 mjeseci),

– Diploma o stečenom visokom obrazovanju,

– Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu,

– Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora izdato od strane nadležnog organa – ne starije od 6 mjeseci,

– Uvjerenje da nije osuđivan za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora izdato od strane nadležnog organa- ne starije od 6 mjeseci,

– Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na period na koji se imenuje,

– Izjava da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od 6 mjeseci,

– Izjava da kandidat nije predsjednik ili član upravnog odbora ili predsjednik ili član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa- ne starija od 6 mjeseci.

 

Ukoliko je kandidat predsjednik ili  član upravnog odbora ili predsjednik ili član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa pozicija predsjednika ili člana upravnog odbora ili predsjednika ili člana nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bit će pismeno obavješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića br. 3, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora-ne otvaraj“.

PDF KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JUSZZKS

 

 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Izvođačka umjetnost

Connect with Me: