LJEKAR VJEŠTAK

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Bihać
 • jul 26, 2019

Web stranica Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

LJEKAR – VJEŠTAK u prvostepenom postupku Odjeljenja za prvostepeni  postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Bihaću – Husrefa Redžića 10.

Oglas možete preuzeti OVDJE

Ljekar vjestak, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
Obavezni uslovi:
 • Opći uvjeti:
 • Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH broj 26/16 i 89/18):
 1. da je državljanin BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opću zdravstvenu sposobanost za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta;
 • Posebni uvjeti:
 • Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta broj Broj U.O. 01-351/13-2/18 od 15.01.2018. godine:
 1. Stručna sprema: VSS medicinski fakultet - doktor medicine, položen stručni ispit i položen  specijalistički  ispit;
 2.  Važeća licenca za samostalan rad izdata od nadležne Komore;
 3.  Radno iskustvo: minimalno tri (3) godine radnog iskustva u struci nakon položenog  specijalističkog ispita;
Kontakt telefon: 033 250 578
Kontakt email: sekretar@imvzs.ba

About Author

Connect with Me: