PEDAGOG

Potreban broj radnika: 1
 • Pripravnik
 • Sarajevo
 • maj 24, 2019

Web stranica JU Osnovna škola "Hrasno"

Osnovno obrazovanje

 • Poslovi planiranja, praćenja i analiziranja
 • Učešće u planiranju i programiranju rada škole
 • Praćenje i analiziranje rezultata rada u odgojno-obrazovnom procesu,
 • Predlaganje mjera za unapređenje rada putem analize i istraživačkog rada
 • Saradnja sa socijalnom i zdravstvenom službom
 • Rad na uvođenju savremenih oblika rada (planiranje i realiziranje sa nastavnicima/icama i stručnim saradnicima/cama)
 • Saradnja sa učenicima/icama, nastavnicima/ama, direktorom/icom, pomoćnikom/icom direktora/ice, sekretarom, bibliotekarom/arkom u planiranju i izvođenju odgojno-obrazovnog rada
 • Ispitivanje zrelosti učenika/ica za pohađanje Škole, praćenje razvoja sposobnosti i uspjeha učenika/ica
 • Predlaganje mjera za veću efikasnost rada savjetima i drugim oblicima
 • Rad na racionalizaciji učenja, korištenja slobodnog vremena i izbora slobodnih aktivnosti
 • Rad na profesionalnoj orijentaciji učenika, na humanizaciji odnosa među polovima
 • Saradnja sa roditeljima (organiziranje i neposredan rad)
 • Vođenje pedagoško-psihološke dokumentacije
 • Pripremanje za rad i stručno usavršavanje
Obavezni uslovi:
 • VSS – VII stepen stručne spreme(ili II stepen bolonjskog ciklusa za profil pedagoga ili pedagoga/psihologa)
 • Osoba treba biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih osoba Kantona Sarajevo prije 11.02.2019. godine 
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt telefon
 • Kontakt osoba: Ernad Berilo
  Kontakt telefon: 033 647 451
  Kontakt email: oshrasno@yahoo.com

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Ernad Berilo

  JU OŠ "Hrasno"

  Connect with Me: