Vlada KS utvrdila izmjene i dopune Programa mjera za podsticaj zapošljavanja za ovu godinu

Podsticajne mjere zapošljavanja predstavljaju ukupne aktivnosti usmjerene za podsticanje zapošljavanja u Kantonu Sarajevo, koje se u skladu sa politikom i strategijom tehničkog i tehnološkog razvoja privrede, utvrđuju u cilju unapređenja tržišta rada, smanjenja nezaposlenosti te obezbjeđenja potrebnih kadrova u skladu sa zahtjevima poslodavaca ili planovima razvoja privrede Kantona Sarajevo.

Finansijskim planom JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu, planirana su finansijska sredstva u iznosu od 3.196.000,00 KM za podsticajne mjere zapošljavanja.

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Program o izmjenama i dopunama mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za ovu godinu. Utvrđenim izmjenama i dopunama precizirane su nove podsticajne mjere, odnosno programi zapošljavanja:

  • Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke;
  • Program sufinansiranja zapošljavanja osoba osposobljenih za rad na prevenciji maloljetničke delikvencije i/ili za rad sa djecom sa posebnim potrebama;
  • Program sufinansiranja zapošljavanja „Zlatna značka“;
  • Program finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Program obuke nezaposlenih osoba za samozapošljavanje;

Planirano je da se kroz Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika – diplomiranih pravnika angažuje njih 25, dok će se realizacijom Programa sufinansiranja zapošljavanja osoba osposobljenih za rad na prevenciji maloljetničke delikvencije i/ili za rad sa djecom sa posebnim potrebama omogućiti angažman novih 105 nezaposlenih osoba. Putem Programa sufinansiranja zapošljavanja „Zlatna značka“ uposlit će se još 20 osoba, koji su svoje visoko obrazovanje okončali sa najboljim ocjenama. Primjenom Programa finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom zaposlit će se najmanje 12 pripadnika ove posebno ranjive populacije, a kroz obuke nezaposlenih osoba za samozapošljavanje, omogućit će se samozapošljavanje još 30 nezaposlenih osoba.

Javni pozivi za gore navedene programe zapošljavanja će biti objavljeni naredne sedmice na web stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo. Svi zainteresovani, koji imaju namjeru učestvovati u programima, trebaju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi na vrijeme podnijeli svoje zahtjeve za učešće na istim.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Frizerske usluge

Connect with Me: