U skladu sa Procedurom, Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, o načinu podnošenja prijava elektronskim putem radi uvođenja u evidenciju o nezaposlenim osobama i ostvarivanju prava nezaposlenih osoba, broj: 01/1-0696/20 od 17.04.2020. godine, osoba koja se prijavljuje elektronskim putem općinskom birou, radi uvođenja u evidenciju o nezaposlenim osobama i ostvarivanju prava po tom osnovu dužna je dostaviti potrebnu dokumentaciju, i to:

1) Za uvođenje u evidenciju o nezaposlenim osobama:
a) popunjen i potpisan obrazac izjave,
b) ličnu kartu, odnosno odgovarajući identifikacioni dokument za strance,
c) dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno stručnoj osposobljenosti.

2) Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu:
a) popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu,
b) dokaz o prestanku radnog odnosa (rješenje, odluka, ugovor, ugovor o radu na određeno vrijeme i dr.),
c) obrazac Porezne uprave JS 3 100 – odjava osiguranja.

Obrasci izjave i zahtjeva mogu se popuniti na računaru, isprintati i svojeručno potpisati, ili isprintati, popuniti rukom i svojeručno potpisati.

Navedena potrebna dokumentacija (skenirana/fotografisana) dostavlja se na e-mail adresu nadležnog biroa.

Biro će, nakon prijema prijave, odmah, a najkasnije prvi naredni radni dan, putem e-mail-a, pošiljaocu potvrditi prijem prijave.