ŠEF SLUŽBE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • Prijave su zatvorene

Web stranica Arhitektonski fakultet

OPIS POSLOVA:

učestvuje u donošenju finansijskih planova i izrađuje finansijske planove Fakulteta, prati, koordinira i realizira rad Službe i odgovara za rad i
zakonitost rada Službe, realizira sa zaposlenicima Službe finansijski plan Fakulteta,izvještava i informiše Univerzitet i nadležna ministarstva o
materijalno-finansijskom poslovanju i realizaciji finansijskog plana Fakulteta, prati i primjenjuje propise iz oblasti materijalno-finansijskog
poslovanja, kontrolira sve dokumente na osnovu kojih se vrši isplata, naplata, te knjiženje u finansijskom knjigovodstvu,izvještava Dekana, Vijeće
Fakulteta, te po potrebi, organe Univerziteta o materijalno-finansijskom poslovanju,izrađuje obračune izvršenja finansijskog plana i druge izvještaje
Fakulteta, pomaže i pruža stručnu pomoć zaposlenicima Službe u obavljanju složenijih zadataka u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, prima
i obrađuje dokumentaciju u vezi sa platama i naknadama od službi Fakulteta, vrši obračun plaća i naknada plaća zaposlenika, vrši obustave na plate
zaposlenika po kreditima i drugim osnovama, sarađuje sa bankama, daje izvještaje u vezi sa platama i naknadama plata, sastavlja M-4 obrazac i
druge obrasce u vezi sa platama i naknadama, vodi statistiku u vezi sa platama i naknadama, prima dokumentaciju i vrši obračun spoljnih saradnika,
autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigovodstvo i knjigu inventara osnovnih sredstava, sastavlja predračun amortizacije i konačni obračun
amortizacije osnovnih sredstava, knjiži sve poslovne događaje u materijalnom knjigovodstvu na temelju ulaza i izlaza materijala i sitnog inventara,
vodi materijalno knjigovodstvo za materijal i sitni inventar, provjerava formalnu i suštinsku ispravnost materijalne dokumentacije, usklađuje mjesečni
izvještaj o utrošku materijala po mjestima troškova, priprema materijalnu dokumentaciju za vršenje godišnjeg popisa osnovnih sredstava, materijala
i sitnog inventara, izrađuje popisne liste imovine Fakulteta,vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, vodi analitičko knjigovodstvo kupaca i dobavljača,
priprema računovodstvenu dokumentaciju za kompjutorsku obradu podataka,obavlja poslove u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, realizira
odluke Dekana, Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu dekana i prodekana.

Obavezni uslovi:
 • Visoka stručna sprema-ekonomski fakultet (VSS/240-300 ECTS)
 • Dokaz o radnom iskustvo u trajanju od 5 godina na istim ili sličnim poslovima,
 • Kopija certifikata i važeće licence samostalnog računovođe
Dodatni uslovi:

Kompletan tekst oglasa objavljen je na web stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: 1.449,00 KM
Način prijave na oglas:
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Sanela Sipović
  Kontakt telefon: 033 226 534
  Kontakt email: arhitektura@af.unsa.ba

  About Author

  Connect with Me: