DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINARSTVA

Potreban broj radnika: 2
 • Sarajevo
 • feb 5, 2023

Web stranica Džekos d.o.o.

Za proizvodnju, inžinjering, trgovinu i poslovne usluge Sarajevo

Ø Odgovora , realizuje, planira, kontroliše rad

Ø Sarađuje sa rukovodiocima ostalih sektora

Ø Rukovodi izgradnjom objekata

Ø Određivanje dinamike i redoslijeda izvođenja radova

Ø Planiranje broja potrebnih radnika i količine materijala

Ø Svakodnevna organizacija i kontrola poslova, kako bi se izbjegle poteškošće i zastoji u građenju

Ø Odgovora, nadzire gradnju, prati kvalitet izvršenih radova i usluga usklađuje rokove izvođenja sa Ugovorom i podnosi izvještaje nadređenom na mjesečnom nivou a posebno po pitanju dostignute dinamike

Ø Obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje-kooperantima i upotrebljenih i ugrađenih građevinskih materijala i proizvoda, te prati ugovorenu dinamiku izvođenja radova kooperanta

Ø Organizuje zajedno sa  ostalim  iz  organizacionih sektora  raspored vozila,

mašina, opreme  i radne snage

Ø Organizuje i prati provođenje propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara na projektu svojih radnika, materijala i opreme na radilištu

Ø Odgovoran za ispravnost sredstava rada; Dio  komercijalnih poslova;  Dio  pravnih i općih poslova – zaposlenici / šefovi gradilišta;

Ø ISO standardi 9001,14001,OHSAS 18001

Obavezni uslovi:
 • VSS, dipl.ing.građ.
 • Položen stručni ispit
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
Dodatni uslovi:
 • Organizacijske sposobnosti
 • Odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka
 • Individualni i timski rad

 

Kandidati su dužni dostaviti prijavu koja sadrži kraću biografiju - CV, adresu i kontakt telefon, priložiti ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uslova traženih oglasom:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu u struci
 • prijavu prebivališta i ličnu kartu

 

Dostavljanje prijava:

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti pošto0m na adresu "Džekos" d.o.o., Ismeta Alajbegovića Šerbe 16, Sarajevo ili na e-mail adresu: kadrovska@dzekos.ba

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: Po dogovoru
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Amar
  Kontakt telefon: 033/788-785
  Kontakt email: kadrovska@dzekos.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Amar

  za proizvodnju, inžinjering, trgovinu i poslovne usluge Sarajevo

  Connect with Me: