Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

YEP Inkubator poslovnih ideja: Imaš ideju? Prijavi se! Zgrabi svoju priliku!

Kanton Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu uz podršku Ekonomskog instituta Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, kao i nezaposlene osobe sa diplomom Univerziteta u Sarajevu registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

Kroz Inkubator, YEP i Kanton Sarajevo učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registraciji i razvoju biznisa. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim se za to identificira potreba.

Prijave za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja je moguće predati do 03.12.2018. godine do 16:00 sati i to elektronskim putem na e-mail: info@eis.ba.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezano za učešće u ovom javnom pozivu, možete se obratiti na naprijed navedeni e-mail, kao i na kontakt telefon broj: 033 550 400, svaki radni dan u periodu od 8:00 – 16:00 sati. Detaljnije informacije o načinu i uslovima prijave su dostupne u nastavku ovog javnog poziva. 

Poziv za biznis ideje možete pročitati ovdje. 

Formular za prijavu možete preuzeti ovdje. 

 

Preuzeto sa yep.ba 

Završena Uvodna obuka za savjetodavce i šefove biroa javnih službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo

Danas je uspješno završena Uvodna obuka za savjetodavce službi za zapošljavanje FBiH i to 12 savjetodavaca i šefova biroa iz Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.  Nakon uspješno položenog testa, certificirano je svih 12 savjetodavaca i šefova biroa. (više…)

Uvodna obuka za savjetodavce službi za zapošljavanje FBiH

U Sarajevu je danas započela Uvodna obuka za savjetodavce javnih službi za zapošljavanje iz Federacije BiH, i to drugu grupu savjetodavaca dok je, podsjećamo, prva grupa, za ovu godinu, ovoj aktivnosti pristupila u septembru ove godine, kada je u Mostaru Uvodnu obuku uspješno završilo 17 savjetodavaca. (više…)

Na Univerzitetu u Sarajevu zaposleno 45 asistenata i stručnih saradnika

Svečanost u povodu uručivanja 45 ugovora o radu izabranim asistentima i stručnim saradnicima u okviru programa zapošljavanja 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu upriličena je u utorak 13. novembra 2018. godine u svečanoj Sali Univerziteta u Sarajevu. (više…)

Udruženje “Poduzetnice IN” poziva nezaposlene osobe da se uključe u projekat “Kreativne radionice 2018”

Udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu „Poduzetnice IN“, nakon uspješne realizacije projekta Slikarska kolonija „Vrelo Bosne 2018“ u oktobru, poziva sve zainteresovane mlade od 18 do 33 godine sa područja Općine Ilidža, a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa Ilidža u sklopu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo da se uključe u projekat „Kreativne radionice 2018“, koji će se realizovati u prostorijama Udruženja u ulici Edhema Eke Džubura 48D, Ilidža. U projektu će učestvovati 28 osoba.

Održavanje kreativnih radionica će biti za prvu grupu učesnika 20.11 i 22.11. od 12:00 do 15:00 sati, te za drugu grupu učesnika 27.11. i 29.11., također od 12:00 do 15:00 sati. Jedna osoba pripada jednoj grupi učesnika, odnosno jedna prijava važi za učestvovanje na obje kreativne radionice (Decoupage – utorak, slikanje – četvrtak).

Organizacijom kreativnih radionica želimo motivisati mlade i nezaposlene na razvoj poduzetništva u kreativnoj industriji. Imat će priliku kreativno se izraziti, družiti i naučiti o poduzetništvu.

Sudjelovanje na kreativnim radionicama je besplatno za sve zainteresovane, a jedino ograničenje je broj mjesta te Vas stoga pozivamo da se što prije prijavite. Molimo Vas da Vaše prijave (ime, prezime, mjesto prebivališta i kontakt podatke) pošaljete na info@poduzetnice.ba najkasnije do petka 16.11.2018.  godine do 16:00 sati – za prvi krug radionica, a za drugi krug radionica prijave je moguće poslati do petka, 23.11.2018. godine do 16:00 sati.

Kroz radionice će biti predstavljena još jedna mogućnost samozaposlenja za mlade, a čiji kvalitet je prepoznala i Općina Ilidža, koja je finansijskim sredstvima podržala projekat.

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Opis pozicije direktora:

Direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo obavlja slijedeće poslove:

Organizuje i rukovodi radom Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i predstavlja Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo prema trećim licima, odgovoran je za zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo fomirana; Predlaže Upravnom odboru akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka; Predlaže Upravnom odboru plan rada i razvoja; Izvršava odluke Upravnog odbora; Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; Podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, Naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana; Zaključuje ugovore o stvaranju i preuzimanju obaveza za Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, a na osnovu odluka Upravnog odbora; Stara se o javnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo; organizuje i sprovodi određene mjere za ONS; Osniva komisije i druga radna tijela radi obavljanja poslova i donosi odluke o naknadama za rad komisija; Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Direktor se imenuje na mandat koji traje 4 (četiri) godine.

Za direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. c) da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor (240 ECTS bodova), društvenog smjera,
 4. d) da ima najmanje pet godina radnog staža,
 5. e) da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora,
 6. f) da nije osuđivan za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
 7. g) da ponudi Program rada Službe za zapošljavanje za period na koji se imenuje,
 8. h) da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.
 9. i) direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo ne može biti predsjednik ili član upravnog odbora ili predsjednik ili član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini.

Kandidat je dužan uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uvjeta traženih konkursom, i to:

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera,

– Diploma o stečenom visokom obrazovanju,

– Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu,

– Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na period na koji se imenuje,

– Izjava da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa – ne starija od šest mjeseci,

– Izjava da kandidat nije predsjednik i član upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa – ne starija od šest mjeseci.

Ukoliko je kandidat predsjednik ili  član upravnog odbora ili predsjednik ili član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa pozicija predsjednika ili člana upravnog odbora ili predsjednika ili člana nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini.

Nakon utvrđivanja rang liste kandidata, kandidat koji se nalazi na prvom mjestu rang liste, naknadno, u roku od 7 (sedam) dana od prijema zahtjeva za dostavljanje dokaza, Upravnom odboru Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo dostavlja ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 (šest) mjeseci.

Za kandidata koji se nalazi na prvom mjestu rang liste, Upravni odbor naknadno, po službenoj dužnosti, od nadležnog organa, pribavlja sljedeće dokaze o ispunjavaju uslova konkursa:

 1. uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.
 2. uvjerenje o neosuđivanosti za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Ukoliko na osnovu dokaza naknadno pribavljenih po službenoj dužnosti od nadležnog organa (dokazi iz prethodnog stava pod a) i b), Upravni odbor utvrdi da kandidat koji se nalazi na prvom mjestu rang liste ne ispunjava uslove ili ukoliko u roku od 7 (sedam) dana od prijema zahtjeva kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 (šest) mjeseci, Upravni odbor provodi istu proceduru za sljedećeg kandidata sa rang liste.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bit će pismeno obavješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića br. 3, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvaraj“.

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE

Prezentacija programa “Cyber Academy Open Door Day”

Cyber Academy program je napredni program za edukaciju na polju informacione sigurnosti i etičkog hakiranja. Trenutno, samo u BiH nedostaje preko 300 ljudi u ovoj oblasti te je kompanijama potrebno i više od 8 mjeseci za adekvatnu popunu. S obzirom na to da je evidentan nedostatak ovih kadrova kako u javnom tako i privatnom sektoru, kao i činjenica da se na evidenciji nezaposlenih nalazi značajan broj osoba sa završenim fakultetom iz oblasti kriminologije i sigurnosti pozivamo vas da se prijavite za pristup programu. 

Nezaposlene osobe, koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a imaju završen Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije te Fakultet političkih nauka smjer – sigurnost mogu da se prijave za učestvovanje na  prezentaciji Cyber Academy programa. 

Prezentacija programa “Cyber Academy Open Door Day” će se održati u prostorijama Cyber Academy,  na adresi Branilaca Sarajeva 20. u sljedećim terminima: subota 17.11.2018 u 18:00h,  četvrtak 22.11.2018 u 10:00h i subota 24.11.2018 u 10:00h.

Sve upite o prezentaciji i potvrdu prisustva zaiteresovani mogu poslati na info@cyberacademy.ba.

Više informacija o programu možete naći na www.cyberacademy.ba ili na facebook stranici Cyber Academy. 

 

 

Predstavnici Saveza “Sumero” u posjeti Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Jučer su u posjeti Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo bili predstavnici Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero” na čelu sa direktorom Harisom Haverićem. (više…)

Javni poziv Udruženja poslovnih žena BiH za Akademiju poduzetništva žena

Žena ste? Imate ideju? Svi u okruženju se dive vašim rukotvorinama ili drugim proizvodima? Želite taj talent pretvoriti u novac? Odvažni ste i vaše usluge su tražene? Želite da pokrenete ili ste pokrenuli mali biznis? Nemate potrebna znanja iliimate poteškoće na tom putu? Treba vam mentorica – neko ko je te i takve poteškoće već iskusio i uspješno prebrodio? Ako su vaši odgovori na ova pitanja potvrdna upravo ste Vi kandidatikinja za Akademiju poduzetništva žena! (više…)