Intenziviranje saradnje sa JU Dom zdravlja KS

V.d. direktorica JU Službe za zapošljavanje Almina Mašin Suljagić i  v.d. predsjednik Upravnog odbora Edin Hodžić su u utorak , 9. jula 2019. godine, održali sastanak sa prof.dr Mehmedom Kulić,  v.d generalnog direktora JU Dom zdravlja KS u prostorijama te ustanove.

Tom prilikom razgovarali su o intenziviranju saradnje dvije ustanove, te o potrebi stalne komunikacije koja će se uspostaviti na dnevnoj bazi, a sve u interesu upošljavanja mladog stručnog kadra u JU Dom zdravlja KS.  Almina Mašin Suljagić i prof.dr Mehmed Kulić zaključili su da je neophodno permanentno praćenje stanja na terenu i zbog činjenice da JU Dom zdravlja KS predstavlja jednu od najvećih ustanova primarne zdravstvene zaštite u regiji.

Podsjećanja radi, Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo potpisan je 21. juna 2019. godine u prostorijama JU Služba za zapošljavanje.

 

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Predsjedavajući Konaković i Služba za zapošljavanje: Programi za ciljano zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca

Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca sa evidencije nezaposlenih bio je povod današnjoj posjeti predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića Službi za zapošljavanje KS gdje su mu domaćini bili direktorica Službe Almina Mašin Suljagić te predstavnici Upravnog i Nadzornog odbora ustanove.
Projekt ovakvog ciljanog zapošljavanje upravo je i inicirao predjedavajući Konaković kako bi nezaposlena djeca naših poginulih branitelja imala priliku kroz osmišljene programe dobiti posao.

“ Opredjeljenje da se na ovaj način omogući posao ovoj djeci ne treba dodatno objašnjavati. To je naša obaveza i društvena odgovornost. Cilj nam je da ove godine krenemo sa projektom, da se on pokrene i održi te da ga svakako u narednim godinama proširujemo i unapređujemo,” poručio je Konaković.

Dogovoreno je da se u narednih 15 dana sa terena dobije cjelovita analiza , odnosno baza podataka kako bi se znalo o kojem broju djece je tačno riječ, njihova starosna i kvalifikaciona struktura. Takođe, prije kreiranja ponude zapošljavanja ili prekvakifikacije sa svima će biti napravljen intervju i anketa kako bi se sredstva usmjerila u svrsishodne i uspješne modele zapošljavanja.
Prema riječima direktorice Mašin Suljagić trenutno se na službenoj evidenciji može govoriti od oko 600 djece šehida i djece poginulih boraca. Služba za zapošljavanje dio potrebnih sredstava za ovu namjenu već ima, a dio će biti obezbijeđen kroz najavljeni rebalans njihovog finansijskog plana.

“Podržavamo i spremni smo početi pripreme u snimanju stanja preko općinskih biroa za zapošljavanje. Tako ćemo dobiti najbolju sliku broja, strukture, mogućnosti ali i želja ove djece koja na ovaj način žele biti zaposlena” , istakala je direktorica.

Javni poziv nezaposlenim osobama sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja

Javni poziv nezaposlenim osobama sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja mogu preuzeti OVDJE!

 

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Izjavu o korištenju sredstava možete preuzeti OVDJE!

Izjavu o objavi rezultata možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA SA OPĆINE NOVO SARAJEVO DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE BORAČKE POPULACIJE I DRUGIH NEZAPOSLENIH LICA

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće  u programu obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije boračke populacije  i drugih nezaposlenih lica možete preuzeti ovdje!

 

Aplikaciju/ izjavu možete preuzeti ovdje!

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO

  • KONKURS
  • za izbor i imenovanje direktora 
  • Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Opis pozicije direktora:

Direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo obavlja slijedeće poslove:

Organizuje i rukovodi radom Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, zastupa i predstavlja Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo prema trećim licima i odgovoran je za zakonito obavljanje djelatnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo fomirana; predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osnovana; Predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; Izvršava odluke Upravnog odbora; Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; Podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo;  Naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana; Zaključuje ugovore o stvaranju i preuzimanju obaveza za Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, a na osnovu odluka Upravnog odbora; Stara se o javnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo; organizuje i sprovodi određene mjere za ONS; Osniva komisije i druga radna tijela radi obavljanja poslova i donosi odluke o naknadama za rad komisija; Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom;

Direktor se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine.

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po javnom pozivu od 28.03.2019. godine

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po javnom pozivu od 28.03.2019. godine možete preuzeti OVDJE.

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po ponovljenom javnom pozivu od 24.04.2019. godine

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po ponovljenom javnom pozivu od 24.04.2019. godine možete preuzeti OVDJE.

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

PROGRAM RADA JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu

Program rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE!

Program rada za 2019. godinu