Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ima javna ovlaštenja u pogledu donošenja općih akata, rješavanja o pravima radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, javnih evidencija i izdavanja uvjerenja u vezi sa nezaposlenošću.

O nama

Djelatnost Javne ustanove “Služba za zapošljavnje Kantona Sarajevo” određena je Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (2001. godina) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (2005. i 2008. godina), te Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo (2004. godina).

U skladu sa navedenim zakonima Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo»- Sarajevo ima javna ovlaštenja u pogledu donošenja općih akata, rješavanja o pravima radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, javnih evidencija i izdavanja uvjerenja u vezi sa nezaposlenošću.

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo nadležna je za:

 • posredovanje u zapošljavanju,
 • informiranje o mogućnosti zapošljavanja,
 • provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih osoba i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima,
 • utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti,
 • izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva,
 • donošenje i provođenje programa mjera za brže zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih osoba čije je zapošljavanje otežano,
 • saradnju sa obrazovanim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa sa kadrovskim potrebama poslodavaca,
 • prikupljanje i dostavljanje podataka o nezaposlenim osobama Federalnom zavodu za zapošljavanje,
 • i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonima

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo, organizira prikupljanje, razmjenu i objavljivanje podataka o zaposlenim osobama, koje traže promjenu zaposlenja, kao i druge podatke koji mogu biti od značaja za obavljanje osnovne djelatnosti službe za zapošljavanje. Služba za zapošljavanje periodično obavlja ocjenjivanje tržišta rada prema instrukcijama Federalnog zavoda u cilju prikupljanja podataka i pružanja informacija o kretanjima na tržištu rada.

Posredovanje u zapošljavanju se manifestuje kroz:

 • animiranje poslodavca
 • profesionalni odabir
 • profesionalno usmjeravanje
 • profesionalnu rehabilitaciju
 • organizaciju stručnog osposobljavanja
 • i drugih posebnih obrazovnih programa

Materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba podrazumijeva pravo na:

 • novčanu naknadu
 • doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje u skladu sa zakonima kojima su regulisana prava na socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba
 • i druga prava predviđena zakonskim propisima.

Biroi za zapošljavanje u općinama djeluju u okviru Sektora za posredovanje u zapošljavanju i socijalnu sigurnost nezaposlenih lica.

Zadatak zaposlenih u biroima je da:

 • evidentiraju lica koja traže zaposlenja, prema stručnoj kvalifikaciji, iskustvu i posreduju u zapošljavanju. Da nezaposlena evidentirana lica ukoliko ima mogućnosti upute na profesionalnu orijentaciju, stručno osposobljavanje ili stručnu prekvalifikaciju,
 • da od poslodavca dobiju tačna obavještenja o slobodnim radnim mjestima i o uslovima koje treba da ispunjavaju radnici koji će biti upućeni na ta radna mjesta
 • da na slobodna radna mjesta upućuju kandidate koji posjeduju potrebne stručne i fizičke sposobnosti,
 • da međusobno sarađuju i organizuju kompenzaciju ponude ukoliko biro koji je, prvobitno konsultovana nije u mogućnosti da na iskazani zahtjev pozitivno odgovori, kako bi se na odgovarajući način popunili zahtjevi poslodavaca i upražnjena radna mjesta.