Odluka o obavezi dostavljanju informacija potrebnih za izradu dokumenta Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2024. godinu

Pravilnik o radu komisija u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo 

Kodeks o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Plan integriteta Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” 

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Poslovnik o radu upravnog odbora JUSZZKS 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu JUSZZKS

Poslovnik o radu Nadzornog odbora sa izmjenama 

Poslovnik o dopuni Poslovnika Nadzornog odbora JUSZZKS

Poslovnik o radu stručnog kolegija Službe

Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenika

Plan sigurnosti ličnih podataka u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Pravilnik o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Pravilnik o informisanju od 19.06.2006. godine

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova JU”Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”Sarajevo od 01.04.2015. godine

Pravilnik o popisu imovine i obaveza Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”  Sarajevo  od 16.12.2020. godine

Pravilnik o materijalnom poslovanju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila od 24.02.2021. godine

Pravilnik o korištenju službenih telefona

Pravilnik o sukobu interesa u postupku  javnih nabavki od 01.04.2015. godine

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata

Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti – Prečišćeni tekst – od 29.04.2021. godine

Pravilnik o radu jedinice za internu reviziju Službe

Pravilnik o uslovima, načinu i obimu vraćanja primanja koja je nezaposlena osoba ostvarila a na koja nije imala pravo

Pravilnik o računovodstvenim politikama

Pravilnik o finansijskom poslovanju

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 29.10.2019.godine

Pravilnik o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 07.11.2016.godine

Pravilnik o računovodstvu od 07.12.2017. godine

Uputstvo o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa listom kategorija registraturne građe i rokovima čuvanja od 10.10.2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 22.02.2018.godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 16.03.2018.godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 14.08.2018.godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 18.07.2019.godine

Pravilnik o internim kontrolama, internim kontrolnim postupcima i provođenja finansijskog upravljanja i  kontrole u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 16.12.2020. godine

Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti

Uputstvo o tehničkim i organizacionim mjerama za zaštitu ličnih podataka prilikom objavljivanja službenih dokumenata na web stranici
Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 08.06.2021. godine

Odluka o usvajanju Dopuna plana integriteta u Javnoj ustanovi ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 07.03.2023.godine