Koristeći ovu formu možete tražiti pravnu pomoć od osoblja JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Odgovori na vaša pitanja su isključivo informativne prirode, služe za bolje razumjevanje određene pravne oblasti i u ovoj formi nemaju obvezujuću pravnu snagu.

   

   

  Najčešća pitanja i odgovori

  Poštovani,

  U skladu sa članom 29. stav 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih osamnaest mjeseci. Ukoliko su Vam uplaćivani doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti, ukoliko niste svjesno doprinijeli prestanku radnog odnosa i ukoliko u roku od 30 dana po prestanku radnog odnosa prijavite se na evidenciju nezaposlenih i podnesete zahtjev za ostvarivarnje prava na novčanu naknadu, dobićete rješenje o priznavanju prava na novčanu naknadu u trajanju koje zavisi od dužine Vašeg ukupnog staža, i od toga da li ste ovo pravo već koristili.

  Poštovani,

  U skladu sa članom 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Poštovani,

  U skladu sa članom 14. Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine Federacije BiH“, br.24/06) osoba koja se prvi put prijavljuje službi dužna je dati na uvid:

  ·      ličnu kartu

  ·      prijavu o mjestu
  prebivališta ili boravišta

  ·      radnu  knjižicu

  ·   dokaz o stepenu stručnog
  obrazovanja (ako nije upisan u radnu knjižicu), odnosno stručne osposobljenosti

  ·      potpisanu izjavu (detaljnije će Vas upoznati djelatnik službe)

  Na zahtjev ovlaštene osobe službe i drugu odgovarajuču dokumentaciju koja je
  potrebna radi ostvarivanja nekog prava.

  Pitanje:

  Poštovani, zaposlenica ima 55 godina života i 28 godina staža.
  Ukoliko dobije otkaz ugovora o radu u toku godine (dakle prije 31.12.2015.godine), s obzirom da joj nedostaju 2 godine penzijskog staza da bi ostvarila pravo na prijevremenu penziju, da li to podrazumijeva da joj, u skladu sa članom 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), bude osigurano penzijsko i invalidsko osiguranje, nakon čega bi ostvarila pravo na penziju?

  Odgovor:

  Poštovani!

  Kako ste i sami citirali član 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Međutim Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ( “Službene novine Federacije BiH”, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09 ), definiše članom 137. stav 2.da osiguranik može steći pravo na starosnu penziju kad navrši 55 godina života i 30 godina penzijskog staža (žena), odnosno 60 godina života i 35 godina penzijskog staža (muškarac), ali najduže do 31. decembra 2015. godine.

  Kako zaposlenici nedostaju dvije godine penzijskog staža, služba u konkretnom slučaju ne bi mogla vršiti dokup staža, zbog vremenske limitiranosti zakonske odredbe do 31.12.2015. godine.

   

  Poštovana,

  Na evidenciji nezaposlenih možete biti ukoliko Vaš mjesečni prihod (što se odnosi i na dividendu) ne prelazi 25% od prosječne plaće u toku prethodne godine  prema
  podacima Federalnog zavoda za statistiku, kako je definisano članom 1.stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08).

  Radnu dozvolu za zaključenje ugovora o radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa strancem, na zahtjev poslodavca koji ga zapošljava izdaje kantonalna služba za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, a uz odobrenje Federalnog zavoda za zapošljavanje.

  Zahtjev za izdavanje radnih dozvola se može preuzeti na web stranici Službe.

  Lijep pozdrav!

  Poštovani,

  Članom 30a. stav 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine F BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se na njen zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu zavisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu, radi samostalnog ili sa drugom osobom obrazovanja privrednog društva, radnje ili drugog oblika  obavljanja samostalne djelatnosti.

  Lijep pozdrav!

  Poštovani,

  Članom 29.stav 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
  („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) definisano je da pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.

  Član 30. stav 1. definiše visinu novčane naknade koja čini 40% od prosječne neto plaće
  isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

  Koliko se vremenski može koristiti novčana naknada definisano je članom 30. stav 2.

  Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi:                                                                                                     

  a) 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina;
  b) 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;
  c) 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;
  d) 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;
  e) 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;
  f) 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina i
  g) 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina

  Lijep pozdrav.

  Poštovana,

  Članom 19. stav 12. tačka f.) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba ostvarujete ako ste se prijavili na evidenciju nezaposlenih osoba u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje.

  Lijep pozdrav!

  Poštovani,
  Poslodavac Vam je dužan u skladu sa članom 104. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj 62/15), uručiti pisanu formu otkaza, uz poštivanje otkaznog roka (čl.105 ZOR-a). Otkazni rok ne može biti kraći od sedam dana u slučaju da radnik otkazuje ugovor o radu, ni kraći od 14 dana u slučaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu. Otkazni rok počinje da teče od dana uručenja otkaza radniku, odnosno poslodavcu.
  Lijep pozdrav!

  Poštovana,

  Po prestanku radnog odnosa imate zakonski rok od 30 dana da se prijavite na evidenciju nezaposlenih da biste ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na novčanu naknadu.
  Prilikom prijave na biro dužni ste dostaviti ličnu kartu, CIPS prijavu, zaključenu radnu knjižicu, rešenje o prestanku radnog odnosa, odnosno Ugovor o radu na određeno i Odjavu JS 3100.

  Lijep pozdrav!

  Poštovani,

  Radna knjižica Vam svako vrijedi bez obzira u kojem kantonu/općini ste je izvadili.

  Lijep pozdrav!

  Poštovani,

  Nakon isteka perioda u kojem primate novčanu naknadu, prijavljujete se matičnom birou svaka dva mjeseca.
  Lijep pozdrav!

  Poštovani,

  U skladu sa članom 14. Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene
  novine Federacije BiH“, br.24/06) osoba koja se prvi put prijavljuje službi dužna je dati na uvid:

  ·      ličnu kartu

  ·      prijavu o mjestu
  prebivališta ili boravišta

  ·      radnu  knjižicu

  ·   dokaz o stepenu stručnog
  obrazovanja (ako nije upisan u radnu knjižicu), odnosno stručne osposobljenosti

  ·      potpisanu izjavu (detaljnije će Vas upoznati djelatnik
  službe)

  Na zahtjev ovlaštene osobe službe i drugu odgovarajuču dokumentaciju koja je
  potrebna radi ostvarivanja nekog prava.

  Poštovana,

  U skladu sa članom 48. stav (1) ZOR (“Službene novine FBiH”, br.62/15), radnik koji se prvi put uposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

  Lijep pozdrav!

  Pitanje: Poštovani,
  Molim vas da mi odgovorite koja je procedura i koji su neophodni dokumenti  za ostvarivanje prava iz člana 30a. stav 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine F BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), na osnovu kojeg se nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se na njen
  zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu zavisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu, radi samostalnog ili sa drugom osobom brazovanja privrednog društva, radnje ili drugog oblika  obavljanja samostalne djelatnosti.

  Lijep pozdrav!

  Odgovor:

  Poštovani,

  Dovoljno je da na protokolu Službe podnesete zahtjev za jednokratnu isplatu novčane naknade, uz koji ćete priložiti rješenje o obavljanju djelatnosti.
  Lijep pozdrav.

  Poštovani,

  U Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu a koja:

  a) nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
  b) nema registriran obrt;
  c) se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
  d) nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  e) nije redovan učenik ili student;
  f) ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
  g) aktivno traži posao.
  2. Osobe iz stava 1. tač. a) i f) smatrat će se nezaposlenim ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.
  3. Odredba stava 1. tačka c) primjenjivat će se od dana stupanja na snagu propisa koji reguliraju poljoprivrednu djelatnost.”

  Lijep pozdrav!

  Poštovani,

  U skladu sa članom 97. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj:62/15), poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku, bez obveze poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je radnik odgovoran za teži prijestup ili za težu povredu radnih obveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo utemeljeno očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos.
  U slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obveza
  iz ugovora o radu, ugovor o radu ne može se otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku.
  Pisano upozorenje sadrži opis prijestupa ili povrede radne obveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da se prijestup ponovi u roku šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja poslodavca.
  Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu utvrđuju se vrste prijestupa ili povreda radnih obveza.

   Poštovani,

  U skladu sa članom 28. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj:62/15), poslodavac je dužan radniku, uz pisani dokaz, dostaviti fotokopije prijava na obavezno osiguranje, u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu, odnosno početka rada, kao i svake promjene osiguranja koja se tiče radnika.

  Poštovana,

  Vašu situaciju definiše član 61. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj 62/15) koji glasi:

  Poslodavac je dužan ženu za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar.
  Ako poslodavac nije u mogućnosti da osigura raspoređivanje, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.
  Privremeni raspored ne može imati za posljedicu smanjenje plaće žene.
  Ženu poslodavac može premjestiti u drugo mjesto rada, samo uz njen pisani pristanak.

  Lijep pozdrav!

   Poštovani,

  Radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana.
  Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od
  najmanje 24 radna dana.

  Lijep pozdrav!

  Pravo na dokup staža ostvarujete ukoliko Vam nedostaje do tri godine staža za starosnu penziju. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predajete u prostorije Službe. O Vašem zahtjevu Služba donosi rješenje.

   Poštovani,

  U skladu sa članom 29. stav 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih osamnaest mjeseci. Ukoliko su Vam uplaćivani doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti, ukoliko niste svjesno doprinijeli prestanku radnog odnosa i ukoliko u roku od 30 dana po prestanku radnog odnosa prijavite se na evidenciju nezaposlenih i podnesete zahtjev za ostvarivarnje prava na novčanu naknadu, dobićete rješenje o priznavanju prava na novčanu naknadu u trajanju koje zavisi od dužine Vašeg ukupnog staža, i od toga da li ste ovo pravo već koristili.

  Lijep pozdrav.

  09.02.2015.