ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Službene novine FBiH”, br. 25/22)

ZAKON O RADU (“Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18)

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA (“Službene novine Federacije BiH”, broj:74/18)

 PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOSLJAVANJA (“Službene novine Federacije BiH”, broj 90/20)

ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA (Službene novine Federacije BiH”, br. 41/01, 22/05 i 9/08

ZAKON  O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA KANTONA SARAJEVO (Službene novine Kantona Sarajevo”, BR. 4/04, 29/09 i18/13)

 ZAKON O USTANOVAMA (“Službeni list RBiH”, BR. 6/92, 8/93  i 13/94)

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18)

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18)

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM (“Službene novine FBiH”, 9/10)

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99)

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)

ZAKON O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BIH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16)

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj, 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16)

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA (“Službene novine Federacije BiH”, br. 111/12)

ZAKON O STRANCIMA (“Službeni glasnik BiH”, BR. 88/15)

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17)

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU(Službene novine Kantona Sarajevo,broj 33/17)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH (Službene novine Kantona Sarajevo broj , 40/15)

ZAKON O TREZORU U FEDERACIJI BIH (“Službene novine Federacije BiH”, BR.26/16)

ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BiH (“Službene novine Federacije BiH, br. 47/08 i 101/16)

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BIH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 83/09)

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/16)

ZAKON O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BIH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 38/16)

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11, 89/11)

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14)

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Službene novine Federacije BiH”, BR. 32/01 i 48/11)

UPUTSTVO ZA PROVOĐENJE ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 57/2001)

PRAVILNIK O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I GODIŠNJEM OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Službene novine Federacije BiH”, BR. 69/14, 14/15, 4/16, 19/18)

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU, NAČINU POPUNJAVANJA I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI (“Službene novine Federacije BiH”, br. 34/14)

PROGRAM MJERA ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE ZAPOSLENIKA KOJI SU U PROCESU STEČAJA, LIKVIDACIJE, RESTRUKTUIRANJA I PRIVATIZACIJE OSTALI ILI OSTAJU BEZ POSLA (“Službene novine Federacije BiH”, br.5/07)

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I GODIŠNJEM OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ZAPOSLENIH LICA SA INVALIDITETOM

Izmjene Zakona o Javnim nabavkama Sl. glasnik BiH 59_22