Ponovljeni Javni poziv za dostavu ponuda za advokatske usluge – Rješavanje imovinsko pravnih osnosa poslovnih prostora

Javni poziv za dostavu ponuda za advokatske usluge – Rješavanje imovinsko pravnih osnosa poslovnih prostora

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda radnika JU “Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja za 2022. godinu

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za pružanje  usluga održavanje i funkcionalna podrška korisničkih softvera, održavanie e- Protokola, softvera za evidenciiu radnog vremena KERVIP

Izmjenjeni i dopunjeni Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge i druge pravne usluge br.0449-1/22 od 24.03.2022. godine

Javni poziv za dostavu ponude usluga reprezentacije br. 01-01-0451/22 od 17.03.2022. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge i druge pravne usluge br. 01-01-0449/22 od 17.03.2022. godine

Javni poziv da dostavu ponuda za usluge objave oglasa i konkursa u dnevnoj štampi i novinskih servisa br. 01/01-0433/22 od 16.03.2022. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda radnika Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo br.01-01-2327/21 od 04.11.2021. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge i druge pravne usluge Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 09.04. do 31.12.2021.godine

Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničke i funkcionalne podrške za Informacioni sistem upravljanja ISFU od 22.06.2021. godine

Poziv za dostavu ponuda za usluge objave oglasa i konkursa i novinarskih servisa u dnevnoj štampi od 19.04.2021. godine

Poziv za dostavu ponuda i usluge objave oglasa i konkursa u dnevnoj štampi od 29.01.2021. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja za period 01.01. – 31.03.2021. godine 

Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge i druge pravne usluge Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2021. godine 

 Javni poziv za dostavu usluga reprezentacije za potrebe Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u periodu od 01.01. – 31.03.2021. godine

 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda uposlenika JU SZKS Sarajevo  2020

 Javni poziv da dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja u toku 2020. godine

 Javni poziv za advokatske usluge i druge pravne usluge za period do 31.12.2020. godine

 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda uposlenika Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu

 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge  stručnog usavršavanja u toku 2019. godine 

 Javni poziv za dostavu usluga reprezentacije 

 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja radnika Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u toku 2019. godine 

 Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period od 01.01. -31.03.2019. godine 

Poziv za dostavu ponuda za usluge objave oglasa i konkursa u dnevnoj štampi

 Javni poziv za dostavu usluga reprezentacije

 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda uposlenika JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo 

 Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u toku 2018. godine

 Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 31.03. do 31.12.2019. godine

 Javni poziv za dostavu ponuda za usluge objave oglasa i konkursa u dnevnoj štampi

 Javni poziv za dostavu usluga reprezentacije

 Javni poziv za dostavu usluga reprezentacije od 31.08.2020. godine

 Poziv za dostavu ponuda za usluge objava oglasa i konkursa u dnevnim novinama i usluge novinskih servisa