JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA PLUS

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu javnih radova plus  možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA DO 35 GODINA ŽIVOTA

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina možete preuzeti OVDJE. 

Aplikaciju za prijavu možete preuzeti OVDJE

Izjavu možete preuzeti OVDJE!

Obaveznu formu poslovnog projekta za sufinansiranje samozapošljavanjamožete preuzeti OVDJE!

PRODUŽEN JAVNI POZIV ZA MLADE OSOBE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA GRANT SHEME ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PODRŠKU POKRETANJU NOVIH STARTUP KOMPANIJa

U saradnji sa UNDP-ovim projektom „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG) i uz učešće JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisan je javni poziv za učešće u aktivnostima grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo“.

Više informacija možete pronaći OVDJE!

JAVNI POZIV KANDIDATIMA SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH LICA SA PODRUČJA OPĆINE VOGOŠĆA ZA PRIJAVE UČEŠĆA U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (DOKVALIFIKACIJA ILI PREKVALIFIKACIJA) ZA RAZLIČITA ZANIMANJA

Javni poziv kandidatima sa evidencije nezaposlenih lica sa područja Općine Vogošća za prijave učešća u programu stručnog osposobljavanja (dokvalifikacija ili prekvalifikacija) za različita zanimanja preuzeti OVDJE!

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Javni poziv nezaposlenim osobama sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja

Javni poziv nezaposlenim osobama sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja mogu preuzeti OVDJE!

 

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Izjavu o korištenju sredstava možete preuzeti OVDJE!

Izjavu o objavi rezultata možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA SA OPĆINE NOVO SARAJEVO DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE BORAČKE POPULACIJE I DRUGIH NEZAPOSLENIH LICA

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće  u programu obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije boračke populacije  i drugih nezaposlenih lica možete preuzeti ovdje!

 

Aplikaciju/ izjavu možete preuzeti ovdje!

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO

  • KONKURS
  • za izbor i imenovanje direktora 
  • Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Opis pozicije direktora:

Direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo obavlja slijedeće poslove:

Organizuje i rukovodi radom Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, zastupa i predstavlja Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo prema trećim licima i odgovoran je za zakonito obavljanje djelatnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo fomirana; predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osnovana; Predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; Izvršava odluke Upravnog odbora; Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; Podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo;  Naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana; Zaključuje ugovore o stvaranju i preuzimanju obaveza za Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, a na osnovu odluka Upravnog odbora; Stara se o javnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo; organizuje i sprovodi određene mjere za ONS; Osniva komisije i druga radna tijela radi obavljanja poslova i donosi odluke o naknadama za rad komisija; Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom;

Direktor se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine.

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE

PONOVNI JAVNI POZIV ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA DOKTORA MEDICINE

PONOVNI JAVNI POZIV zdravstvenim ustanovama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, možete preuzeti OVDJE.

APLIKACIJU za prijavu učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, preuzmite OVDJE. 

 

Datum isteka Javnog poziva: 09.05.2019. godine

Edukacija iz oblasti turizma sa fokusom na prirodno i kulturno-historijske vrijednosti u KS

P O Z I V 

 EDUKACIJA IZ OBLASTI TURIZMA S FOKUSOM NA

PRIRODNE I KULTURNO – HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI U KANTONU SARAJEVO

 

Oglas-za-edukaciju-iz-oblasti-turizma