DOKTOR MEDICINE OPĆE PRAKSE

Potreban broj radnika: 1

Web stranica Dom za starije Paradise

Dom za starije osobe

  • Doktor medicine opće prakse za potrebe Doma za starije osobe

Poziv važi i za doktore opće prakse ili specijaliste koji su u mirovini uz uslov da imaju važeću licencu sa rad nadležne ljekarske komore.

Obavezni uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine –  prakse definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta  kako slijedi:

  • Da je državljanin BiH
  • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost
  • Završen medicinski fakultet – doktor medicine sa položenim stručnim ispitom u zvanju doktora medicine
  • Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdatu od strane nadležne ljekarske komore
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Kontakt osoba: Jonus ikić
Kontakt telefon: 033 862 666, 061 137 273
Kontakt email: info@domparadise.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.