REFERENT TEHNIČKE PODRŠKE/ELEKTRIČAR-SLABA STRUJA

Potreban broj radnika: 1

Web stranica JP ONSA

Opis poslova:

Rukuje razglasnom tonskom opremom i instalacijama i održava ih, kontroliše održavanje i rukovanje uređajima centralnog nadzora, rukuje i održava instalacije slabe struje: PTT i TV instalacije, semafore, vatrodojave, sisteme veza i sl., prati stanje opreme i instalacija slabe struje i usklađenost sa projektnom i tehničkom dokumentacijom, signalizira potrebne nabavke i zamjene opreme i dijelova uređaja i instalacija slabe struje, provodi mjere tehničke zaštite i zaštite od požara, obavlja svakodnevnu kontrolu elektro-instalacija i uređaja na električni pogon, a koji su direktno vezani sa slabom strujom, održava električnu instalaciju slabe struje i nastoji da su uvijek u ispravnom stanju i za njihovu ispravnost odgovara, konstatuje i po mogućnosti otklanja sve kvarove na svim aparatima niske struje, odgovoran je za alat sa kojim radi, brine se o obezbjeđenju uslova za održavanje sportskih sadržaja, izuzima, zadužuje i razdužuje sportske rekvizite, brine se o održavanju i pravilnom skladištenju sportskih rekvizita, daje potrebne informacije korisnicima usluga, brine se o higijeni radnog prostora, prima i otpušta ekipe, korisnike dvorane i pomoćnog terena, prije i poslije njenog korišćenja, organizuje postavljanje: mreže za odbojku, golova za rukomet, koševa za košarku, stolova za stoni tenis, terena i mreže za badminton, terena za ritmičko-sportsku gimnastiku, bine za kulturne i estradne priredbe, opreme za ozvučenje i dr., stara se o poštovanju kućnog reda, obavlja i druge poslove i zadatke propisane važećim opštim aktima Preduzeća, odnosno po nalogu direktora Preduzeća.

Rad na određeno vrijeme na period od 12 (dvanaest) mjeseci uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, radno vrijeme 40 sati sedmično

Potrebna dokumentacija:

– Svojeručno potpisana pisana prijava na javni oglas sa kontakt podacima (obavezno važeći broj telefona, adresa  i e mail adresa) sa tačnom naznakom pozicije na koju konkuriše kandidat i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni oglas;

– Biografija

– Uvjerenje o državljanstvu-ne starije od 6 mjeseci

–  Izvod iz matične knjige rođenih

– Uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti – za kandidata koji bude izabran (ne starije od 6 mjeseci),

– Diploma o završenom stepenu stručne/školske spreme

–  Uvjerenje izdato od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji sa obavezno navedenom šifrom zanimanja ili Potvrda/uvjerenje prethodnog poslodavca o obavljanju poslova u struci sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao, te godinama i mjesecima ostvarenog radnog staža i iskustva. Ukoliko se dostavlja potvrda PIO/MIO fonda potrebno je dostaviti i potvrdu o tumačenju šifre iz Uvjerenja kako bi se utvrdilo da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo

– Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

Kandidati koji budu ispunili uslove iz javnog oglasa o datumu, vremenu i mjestu obavljanja pismenog i usmenog dijela ispita biće obavješteni pismeno na adresu ili putem e-maila i telefona koje dostave na prijavi.

U slučaju istog broja bodova kod prvorangiranih kandidata, prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji ispunjavaju uslove prioriteta u zapošljavanju pozivajući  se na poseban propis po kojem imaju prednost ( dostavljena potvrda, uvjerenje i sl.).

Obavještenje za kandidate: Pitanja za pismeni i usmeni ispit, te listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit kandidat može preuzeti na web stranici JP ONSA doo Sarajevo prije raspisivanja javnog oglasa www.jponsa.ba

Sva priložena dokumenta moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte (preporučeno) na adresu  JP”ONSA” d.o.o. Sarajevo, Zvornička 23, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS- (za koje radno mjesto se prijavljuje)”

 

Obavezni uslovi:

KV-III stepen ili VKV-V stepen stručne spreme, 2 godine radnog iskustva u struci

Dodatni uslovi:

poželjno poznavanje rada na sistemima upravljanja klima uređaja i svih ostalih poslova na održavanju objekata i vanjskih površina

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: Iznos osnovne plaće je 635,71 KM
Način prijave na oglas:
  • Poštom na adresu poslodavca
  • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
    Kontakt osoba: Nijaz Đozo, Azra Babović
    Kontakt telefon: 033 646 470

    About Author

    Connect with Me: