REFERENT TEHNIČKE PODRŠKE (mašinac-kotlovničar)

Potreban broj radnika: 1

Web stranica JP ONSA

Opis poslova:

Obezbjedjuje ispravno funkcionisanje instalacija, sredstava i opreme, kontroliše stanje opreme i inventara u dvorani i vodi evidenciju o nastalim štetama, organizuje, izvodi i kontroliše aktivnosti preventivnog i investicionog mašinskog održavanja uređaja i instalacija, prati stanje objekta i mašinskih instalacija prema projektnoj i tehničkoj dokumentaciji u skladu sa važećim propisima i tehničkim uputstvima, rukuje postrojenjima i uređajima koji su direktno vezani za termo-tehničke instalacije u objektu, prati rad i funkcionalnost radijatorskog grijanja u prostorijama JP ONSA d.o.o., vrši kontrolu rada kompresorskih postrojenja, postrojenja grijanja i hlađenja, brine se o racionalnom utrošku energenata potrebnih za nesmetano funkcionisanje mašinskih uređaja i opreme, vrši sve opravke manjeg obima na namještaju, sredstvima i instalacijama, održava i popravlja vodovodne i kanalizacione instalacije, održava slivnike, ogradu objekta, pruža tehničku pomoć za vrijeme svečanosti, manifestacija, priredbi, izuzima, zadužuje i razdužuje sportske rekvizite, brine se o održavanju i pravilnom skladištenju sportskih rekvizita, brine se o higijeni radnog prostora, provodi propisane mjere zaštite na radu i zaštite od požara, vodi sve propisane evidencije o upotrebi sportskih programa, i otpušta ekipe, korisnike dvorane i pomoćnog terena, prije i poslije njenog korišćenja, organizuje postavljanje: mreže za odbojku, golova za rukomet, koševa za košarku, stolova za stoni tenis, terena i mreže za badminton, terena za ritmičko-sportsku gimnastiku, bine za kulturne i estradne priredbe, opreme za ozvučenje i dr., stara se o poštovanju kućnog reda, interveniše na otklanjanju manjih kvarova za koje je stručno osposobljen, obavlja i druge poslove i zadatke propisane važećim opštim aktima Preduzeća, odnosno po nalogu direktora Preduzeća.

Rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, radno vrijeme 40 sati sedmično

Potrebna dokumentacija:

– Svojeručno potpisana pisana prijava na javni oglas sa kontakt podacima (obavezno važeći broj telefona, adresa  i e mail adresa) sa tačnom naznakom pozicije na koju konkuriše kandidat i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni oglas

– Biografija

– Uvjerenje o državljanstvu-ne starije od 6 mjeseci

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti – za kandidata koji bude izabran (ne starije od 6 mjeseci),

– Diploma o završenom stepenu stručne/školske spreme

– Uvjerenje za sigurno rukovanje kotlovskim postrojenjem

– Uvjerenje izdato od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji sa obavezno navedenom šifrom zanimanja ili Potvrda/uvjerenje prethodnog poslodavca o obavljanju poslova u struci sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao, te godinama i mjesecima ostvarenog radnog staža i iskustva. Ukoliko se dostavlja potvrda PIO/MIO fonda potrebno je dostaviti i potvrdu o tumačenju šifre iz Uvjerenja kako bi se utvrdilo da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo

– Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

Kandidati koji budu ispunili uslove iz javnog oglasa o datumu, vremenu i mjestu obavljanja pismenog i usmenog dijela ispita biće obavješteni pismeno na adresu ili putem e-maila i telefona koje dostave na prijavi.

U slučaju istog broja bodova kod prvorangiranih kandidata, prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji ispunjavaju uslove prioriteta u zapošljavanju pozivajući  se na poseban propis po kojem imaju prednost ( dostavljena potvrda, uvjerenje i sl.).

Obavještenje za kandidate: Pitanja za pismeni i usmeni ispit, te listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit kandidat može preuzeti na web stranici JP ONSA doo Sarajevo prije raspisivanja javnog oglasa www.jponsa.ba

Sva priložena dokumenta moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte (preporučeno) na adresu  JP”ONSA” d.o.o. Sarajevo, Zvornička 23, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS- (za koje radno mjesto se prijavljuje)”

Obavezni uslovi:

KV-III stepen metalske struke ili VKV-V stepen metalske struke ili IV-stepen mašinske struke, 2 godine radnog iskustva u struci, posjedovanje Uvjerenja za sigurno rukovanje kotlovskim postrojenjem

Dodatni uslovi:

poželjno poznavanje svih ostalih poslova na održavanju objekata i vanjskih površina

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: Iznos osnovne plaće je 635,71 KM
Način prijave na oglas:
  • Poštom na adresu poslodavca
  • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
    Kontakt osoba: Nijaz Đozo, Azra Babović
    Kontakt telefon: 033 646 470

    About Author

    Connect with Me: