MEDICINSKA SESTRA U ORDINACIJI I NA KARTOTECI

Potreban broj radnika: 3

Web stranica JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

 • vrši prijem, identifikaciju, trijažu i najavu pacijenata za pregled; obavlja poslove i zadatke na kartoteci, daje strankama potrebne informacije, kontroliše valjanost zdravstvene isprave pacijenta; vođenje medicinske dokumentacije, vodi dnevnu evidenciju i radi mjesečni izvještaj; priprema pacijenticu za ginekološki pregled, asistira u toku pregleda, kolposkopiranja, pri stavljanju i ekstrakciji intrauterine spirale, pri uzimanju brisa na Papanikolau,  pakovanju preparata za slanje na citološki pregled; priprema instrumenata, pribora,  materijala i opreme; obavlja snimanje CTG-a kod trudnica; odlaganje, pranje i priprema instrumenata za sterilizaciju i vodi evidenciju o sterilizaciji; priprema pacijentice, daje injekcije i infuziju; obavlja sve administrativne i statističke poslove koji su propisani Zakonom; obavlja i druge poslove po nalogu odgovorne sestre, glavne sestre i odgovornog ljekara lokaliteta  u okviru svoje stručne spreme ;  za svoj rad odgovara odgovornoj sestri lokaliteta, glavnoj sestri, odgovornom ljekaru  lokaliteta i direktoru.
 • Rad u posebnim uslovima rada: ginekologija i akušerstvo.
Obavezni uslovi:
 • Diploma o završnoj srednjoj školi
 •  Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o posjedovanju važeće licence za samostalan rad izdate od nadležne komore
 • Certifikat o poznavanju rada na računaru
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci
 • Rodni list
Dodatni uslovi:
 • Srednja stručna sprema – akušersko-ginekološka  sestra/tehničar – dokaz diploma o stečenom zvanju akušersko-ginekološka sestra/tehničar;
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit;
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licenca nadležne komore  za samostalan rad;
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru.
Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Platni razred: Osnovna plaća: 1.017,91 KM
Način prijave na oglas:
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
  Kontakt email: zzzm@bih.net.ba

  About Author

  Connect with Me: