NASTAVNIK INFORMATIKE

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Hadžići

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HADŽIĆI"

Obavezni uslovi:
  • VŠS ili VSS/

Profesor Bakalaureat/bachelor - nastavnički smjer:
Profesor informatike,
Profesor tehničkog odgoja i informatike,
Profesor matematike i informatike,
Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike,
Bakaleureat/bachelor matematike i informatike,
Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike,
Bakaleureat/bachelor fizike i informatike,
Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa
informatikom,
Magistar - nastavnički smjer:
Magistar tehničkog odgoja i informatike,
Magistar računarstva i informatike,
Magistar matematike i informatike,
Magistar informatike i tehnike,
Magistar matematike, nastavnički smjer,
Profili i stručne spreme uz uslov položene pedagoško-psihološke i
metodičko-didaktičke grupe predmeta:
Bakalaureat/bachelor softverskog inžinjerstva,
Diplomirani matematičar-informatičar,
Diplomirani informatičar,
Diplomirani inžinjer informatike i računarstva,
Diplomirani inženjer elektrotehnike,
Magistar softverskog inžinjerstva,
Magistar matematičkih nauka, smjer teorijska kompjuterska
nauka,
Dodatni profili stručne sprema u skladu s Odlukom o donošenju
dopuni Nastavnog plana i programa za osnovnu školu iz nastavnog
predmeta Informatika broj: 11-34-18969/23 od 19.5.2023. godine:
Nastavnik fizike i informatike,
Nastavnik matematike i informatike,
Nastavnik informatike i tehničke kulture sa fizikom,
Profesor tehnike i informatike,
Profesor informatike i tehnike,
Magistar kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom,
Magistar informacionih sistema,
Magistar informacionih tehnologija,
Bachelor saobraćaja, smjer kompjutersko-informacione tehnologije,
Magistar saobraćaja, smjer kompjutersko-informacione tehnologije,
Diplomirani inžinjer kompjuterskih nauka,
Diplomirani inžinjer informacionih sistema,
Diplomirani inžinjer računarstva i informatike,
Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za automatiku i
elektroniku,
Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za elektroenergetiku,
Bachelor Inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i
informatiku,
Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za telekomunikacije,
Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, Odsjek
automatika i elektronika,
Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, Odsjek
računarstvo i informatika,
Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, Odsjek
telekomunikacije,
Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, Odsjek
elektroenergetika.

Dodatni uslovi:
  • Poželjo položen stručni ispit 
Kontakt telefon: 033 408 810
Kontakt email: oshadzici@oshadzici.edu.ba