ODGAJATELJ

Potreban broj radnika: 3
 • Ilidža
 • dec 18, 2022

Web stranica Richmond Park International Preschool Sarajevo

https://www.facebook.com/pg/RPS.Preschool.Sarajevo/

a) neposredni odgojno-obrazovni rad,

b) rad u stručnim organima i stručno usavršavanje,

c) saradnja s roditeljima,

d) pripremanje i vođenje dokumentacije,

e) izrada didaktičkih sredstava i inoviranje rada,

f) ostali poslovi po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca u skladu sa potrebama rada, što uključuje i saradnju sa defektologom odgovarajućeg usmjerenja koji pruža razvojno poticajne programe za dijete koje ima utvrđenu razvojnu teškoću ili je neurorizično dijete.

Obavezni uslovi:

- Završena najmanje visoka stručna sprema u zvanju profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen I ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri godine, odnosno četiri studentske godine, sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja;
- Položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad profesora predškolskog odgoja/Bakalaureat/bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja;

- Najmanje tri (3) godine radnog staža u struci;

- Znanje engleskog jezika - najmanje C1 (intervju će se obaviti na engleskom jeziku);

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt email: preschool@rps.edu.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Richmond Park International Preschool Sarajevo

  https://www.facebook.com/pg/RPS.Preschool.Sarajevo/

  Connect with Me: