JAVNI POZIV KANDIDATIMA SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH LICA SA PODRUČJA OPĆINE VOGOŠĆA ZA PRIJAVE UČEŠĆA U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (DOKVALIFIKACIJA ILI PREKVALIFIKACIJA) ZA RAZLIČITA ZANIMANJA

Javni poziv kandidatima sa evidencije nezaposlenih lica sa područja Općine Vogošća za prijave učešća u programu stručnog osposobljavanja (dokvalifikacija ili prekvalifikacija) za različita zanimanja preuzeti OVDJE!

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Javni poziv nezaposlenim osobama sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja

Javni poziv nezaposlenim osobama sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja mogu preuzeti OVDJE!

 

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Izjavu o korištenju sredstava možete preuzeti OVDJE!

Izjavu o objavi rezultata možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA SA OPĆINE NOVO SARAJEVO DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE BORAČKE POPULACIJE I DRUGIH NEZAPOSLENIH LICA

Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće  u programu obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije boračke populacije  i drugih nezaposlenih lica možete preuzeti ovdje!

 

Aplikaciju/ izjavu možete preuzeti ovdje!

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO

  • KONKURS
  • za izbor i imenovanje direktora 
  • Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Opis pozicije direktora:

Direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo obavlja slijedeće poslove:

Organizuje i rukovodi radom Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, zastupa i predstavlja Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo prema trećim licima i odgovoran je za zakonito obavljanje djelatnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo fomirana; predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osnovana; Predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; Izvršava odluke Upravnog odbora; Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; Podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo;  Naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana; Zaključuje ugovore o stvaranju i preuzimanju obaveza za Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, a na osnovu odluka Upravnog odbora; Stara se o javnosti rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo; organizuje i sprovodi određene mjere za ONS; Osniva komisije i druga radna tijela radi obavljanja poslova i donosi odluke o naknadama za rad komisija; Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom;

Direktor se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine.

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE

PONOVNI JAVNI POZIV ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA DOKTORA MEDICINE

PONOVNI JAVNI POZIV zdravstvenim ustanovama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, možete preuzeti OVDJE.

APLIKACIJU za prijavu učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, preuzmite OVDJE. 

 

Datum isteka Javnog poziva: 09.05.2019. godine

Edukacija iz oblasti turizma sa fokusom na prirodno i kulturno-historijske vrijednosti u KS

P O Z I V 

 EDUKACIJA IZ OBLASTI TURIZMA S FOKUSOM NA

PRIRODNE I KULTURNO – HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI U KANTONU SARAJEVO

 

Oglas-za-edukaciju-iz-oblasti-turizma

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA-istekao

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu javnih radova možete preuzeti OVDJE. 

Aplikaciju za prijavu možete preuzeti OVDJE

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA ZA POZNATOG POSLODAVCA-istekao

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca možete pronaći OVDJE. 

Aplikaciju za prijavu na ovaj javni poziv možete preuzeti OVDJE. 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA SA VSS I VŠS-istekao

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS I VŠS možete pronaći OVDJE. 

APLIKACIJU za prijavu učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS I VŠS možete preuzeti OVDJE.