Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva:
  1. novčanu naknadu;
  2. zdravstveno osiguranje;
  3. penzijsko osiguranje.
Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti, prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti, odnosno u skladu sa Zakonom posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i drugim zakonima koji regulišu ovu oblast.
 
 
1. NOVČANA NAKNADA
 

 

Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu su:
1.1 Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci.
Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.
Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.
Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u poslednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.
1.2 Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba, ako se prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti. Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propuštanje roka. Pod opravdanim razlogom smatra se privremena spriječenost za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju.
Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi od prvog dana po prestanku radnog odnosa ako podnese zahtjev za novčanu naknadu u naprijed navedenom roku.
Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev nakon roka, novčana naknada joj pripada od dana podnošenja zahtjeva pa do isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu. Novčana naknada ne pripada nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev poslije isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu, na osnovu Zakona.
Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti dužna je službi za zapošljavanje dostaviti potrebne podatke za utvrđivanje prava.
1.3 Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba kojoj je poslodavac izmirio doprinose za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, prema propisima koji reguliraju sistem obaveznih doprinosa.
1.4 Nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu kad nije svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa.
 
Dužina trajanja isplaćivanja novčane naknade:
Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi 3,6, 9,12,15,18, ili 24 mjeseca, u zavisnosti od vremena provedenog na radu.
Da bi nezaposlena osoba, koja je u cjelosti iskoristila novčanu naknadu, ponovo dobila ovo pravo u vrijeme provedeno na radu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu.
Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu radi samostalnog ili sa drugom osobom obrazovanja privrednog društva, radnje ili drugog oblika obavljanja samostalne djelatnosti.
Nezaposlena osoba kojoj je naknada isplaćena ne može se prijaviti službi za zapošljavanje prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.
 
2. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Zdravstveno osiguranje nezaposlenoj osobi osigurava se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.
Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, osiguranici su:
2.1 Nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su:
  • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ovom zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
  • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primjenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana,
  • na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira zavod za zapošljavanje,
  • se prijavila u roku od 30 dana, po povratku iz inozemstva i ako su prije odlaska u inozemstvo bila zdravstveno osigurana,
  • se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu.
2.2 Djeca koja su navršila 15 godina života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života, a nisu završili osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlili, ako su se prijavili zavodu za zapošljavanje;
2.3 Lica starija od 18 godina koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine do dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
 
  3. PENZIJSKO OSIGURANJE

 

Penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeđuje se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
 
NAPOMENA:
Za tekst su korišteni izvodi iz: Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine F BiH”, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja (“Službene novine F BiH”, br. 24/06) i Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine F BiH”, br. 30/97, 7/02 i 70/08).