SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Sramotno i žalosno od boraca protiv kriminala

Poštovani,

Stanje nesreće u FBiH proglašeno je dana 16.03.2020. godine.

Press konferencija Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” u organizaciji bivšeg direktora g. Pećanca i Predsjednika UO Službe održana je dana 28.05.2020. godine sa izjavom, citiram: “KRIMINALCI OVDJE VISE NEĆE LAJATI”.

U periodu gore datih datuma bivši direktor JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO g. Pećanac i Predsjednik Upravnog odbora Službe zaključili su Aneks ugovora o pravima i obavezama direktora Javne ustanove “SluŽba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, dana 23.04.2020. godine. 

Zaključeni Aneks ugovora se poziva u svom uvodnom dijelu na ne postojeći Zakon o ustanovama (postoji samo Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama), poziva se na članove Zakona o radu koji nigdje ne propisuju zaključenje bilo kakvog Aneksa ugovora i poziva se na Statut Službe koji u navedenom članu govori o VD mandatu Direktora. 

Zašto se obraćam javnosti nakon pronalaska ovog Aneks ugovora?

U vrijeme proglašenog stanja nesreće u FBiH dva najodgovornija lica u Službi, direktor i predsjednik UO, potpisuju Aneks ugovora koji daje takva prava direktoru Službe da bi ih se postidio i menadžer iz svijeta najbogatijih privatnih kompanija. 

Služba za zapošljavanje je JAVNA USTANOVA u KS i kada pogledamo potpisani Aneks ugovora možemo vidjeti širok spektar prava koja svoje uporište nemaju nigdje u pozitivnim zakonskim propisima, a koja navodim:  

– Služba preuzima obavezu i jamči direktoru da će mu nadoknaditi u punom iznosu troškove u parničnim postupcima, prekršajne i novčane kazne, a koje bi mogao imati kao odgovorna osoba u Službi,

– Da se direktor može razrješiti samo u slučaju da pravosudni organi utvrde nezakonitost u radu odgovorne osobe,

– Da odluka o razrješenju direktora mora biti detaljno obrazložena u protivnom je ništavna,

– Postojanje važnog razloga mora se utvrditi prije donošenja odluke o opozivu,

– Da se razrješenje direktora može pobijati pred nadležnim sudom,

– Da se direktor može samo razrješiti samo ako je proveo na funkciji 6 mjeseci u izvještajnom periodu,

– Da po prestanku obavljanja funkcije direktora sa imenovanim će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto u Službi,

– Da ukoliko se ne zaključi ugovor sa imenovanim Služba preuzima obavezu da će isplaćivati naknadu plaća za period dok traje mandat na koji je imenovan na poziciju direktora,

– Da je aneks zaključen u 4 primjerka od kojih dva zadržava Služba, a dva primjerka zadržava direktor.

 

Da preciziramo, Služba ima mnogobrojne prekršajne i novčane kazne (hiljade i hiljade KM) koje glase na g. Pećanca i “razumljivo” je što se obaveza plaćanja ličnih kazni prebacuje na Službu, da razrješenje direktora može biti samo rezultat rada pravosudnih organa iako niti jedan zakon ovo ne propisuje, a Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba propisuje tačno kada se direktor moze razrješiti, zakon propisuje šta može, a šta ne može biti ništavno i zar je moguće da se ovo može ugovarati i dogovarati, ne postoji u zakonima odluka o opozivu, a, isto tako, zakon o radu nigdje to ne propisuje, niti jedan važeći zakon ne propisuje 6 mjeseci mandata tekuće godine, a razumljivo je što je ovo ugovoreno jer je bivši direktor u 2019. godini proveo na funkciji malo manje od 6 mjeseci, o isplatama naknada plaća, a da direktor i ne radi, neka sama javnost prosudi i što se tiče 2 primjerka Aneksa za Službu u protokolu nema niti jedan (broj protokola je uzet, ali primjerka nema), a jedan primjerak je pronađen u sefu Službe u sklopu personalnog dosijea g. Pećanca.   

Istovremeno, sa sjednice UO na kojoj je o inicijativi za potpis Aneksa diskutovano postoje dva zapisnika sa različitim sadržajem, a Aneks i njegov sadržaj nikad nisu bili tema na sjednicama UO.

Na kraju, g. Pećanac je svo vrijeme od dana zaključenja ovog Aneksa na ugovor blatio, prozivao, omalovažavao…, a sve u cilju da ukaže na svakakav kriminal samo niti jednog trenutka nije spomenuo ovaj Aneks. Neka javnost sama prosudi da li je moralno i zakonski utemeljeno bilo potpisati ovakav Aneks na ugovor, a Služba će odmah čitav predmet uputiti Kantonalnom tužilaštu na nadležno postupanje.  

 

S poštovanjem,

VD Direktorica

Edina Ljubuškić  

 

Dalje slijedi i prilog aneks ugovora.

Aneks Ugovora

About Author

Connect with Me: