Saopštenje za javnost

Prema našim trenutnim evidencijama od 18.03.2020. godine kada je na snagu stupilo stanje prirodne nesreće do danas općinskim biroima se prijavilo 5.165 osoba (stanje na 30.04. 2020. godine ukupan broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo 63.194) koje su ostale bez posla kod 1.722 poslodavca i taj broj se povećava određenom dinamikom.

Istovremeno podneseno je 5.057 zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, što nije konačan broj s obzirom da je potrebno sve te zahtjeve obraditi i uvesti ih u pravo, dok je u istom periodu u pravo na novčanu naknadu uvedeno 1.090 osoba. Najviše otkaza u Kantonu Sarajevo dato je u uslužnoj djelatnosti, mada i druge djelatnosti koje su pogođene vanrednim mjerama ne zaostaju mnogo, naravno tu je i redovni priliv nezaposlenih u svim ostalim zanimanjima po završetku školovanja kojih u posmatranom periodu ima 207.

            Sa druge strane naše aktivnosti ne svode se samo na puko evidentiranje nezaposlenih.  Naše mjere koje smo donijeli u svrhu rasterećenja rada općinskih biroa u smislu pružanja alternativa u procesu prijave na biro također daju rezutate. U skladu sa našim instrukcijama broj osoba koje su se prijavile na biro putem – maila 2737 i pošte 505, telefona/besplatne linije preko 300 poziva po raznim pitanjima dnevno, tako da ovi brojevi s obzirom na broj prijavljenih po biroima govore da smo učinili sve da smanjimo dolaske naših korisnika i da taj fizički kontakt svedemo na minimum u skladu sa uputama kriznog štaba što smo u dobroj mjeri i uspjeli, jer je vidljivo da je preko 75% novo prijavljenih na biro svoje zahtjeve uputilo posredno elektronskim putem ili putem pošte.

Treba napomenuti da smo od 18.03.2020. godine do danas imali također 1.078 brisanih sa evidencije zbog novog zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju, a dio toga se odnosi na naše programe zapošljavanja koje smo pokrenuli još prošle godine i koji su u 2020. počeli davati rezultate. Recimo i to da je 18. marta 2020. godine na evidenciji Službe bilo 58.029 nezaposlenih što je najmanji broj od osnivanja JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Da nije došlo do usložnjavanja epidemiološke situacije sa virusom COVID 19 taj broj bi u Kantonu Sarajevo sigurno bio još manji. Mi ne odustajemo od daljih aktivnosti u tom pravcu i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo već ima  jasne planove za nove programe zapošljavanja prilagođene novim okolnostima i sredstvima koje će nam eventualno biti raspoloživa.

Uradili smo već okvirne programe za sufinansiranje zadravstvenih radnika, program posao za sve, program prekvalifikacije i dokvalifikacije, program sufinasiranja prirpavnika i program za sufinansiranje osoba koje su 5 i više godina na birou. Paraleno s tim radimo i na rebalansu budžeta Službe koji ćemo opet prilagoditi novonastalim okolonostima i prioritetima.

Pravimo stalne procijene i pratimo situaciju i nastojimo biti spremni da kad se ukinu vanredne mjere da možemo odmah krenuti u ove nove projekte uz saglasnost resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo.

JU „Služba za zapošljavaje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

About Author

Connect with Me: